GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Každá dotknutá osoba vyjadruje svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  Účelom spracúvania údajov je vedenie evidencie potenciaálnych zamestnancov prevázkovateľa pre prípad ich neskoršieho kontaktovania za účelom návrhu na uzatvorenie prac. pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu na obdobie 1 roka a taktiež potenciálnych ako aj stálych zákazníkov, za účelom evidencie klientely a jej databázy.Tento súhlas sa udeľuje automaticky zaslaním údajov formou emailovej komunikácie alebo nahlásením údajov telefonicky, a to v súlade s ustanoveniami článku 7 GDPR, berúc do úvahy, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.