ZAMESTNANCI

Veľký priestor venujeme výberu a výchove pracovníkov. T.č. zamestnávame 370 pracovníkov , ktorí preukázali odbornú,ale aj morálnu spôsobilosť na výkon týchto prác, s ohľadom na náročné pracoviská, ktorým poskytujeme služby. Veľmi dobrá spolupráca s Úradom práce nám pomáha pri zabezpečovaní vhodných pracovníkov. V dôsledku toho máme aj vopred vybraných pracovníkov pre prípad akútnej potreby, ale aj pracovníkov na občasnú výpomoc. Preto sme schopní zabezpečiť aj mimoriadne práce po stavebných úpravách, rekonštrukcii, živelných pohromách, ale aj vzájomnú zastupiteľnosť pri dovolenkách, PNS a pod.


Súčasťou vstupných formalít je aj predloženie výpisu z registra trestov, ako aj poučenie o dodržiavaní služobného tajomstva organizácie, ktorej poskytujeme služby, o mlčanlivosti o veciach a dokumentoch, s ktorými prídu do styku pri výkone prác, ako aj o následkoch porušenia týchto zásad.


Všetci pracovníci sú pri nástupe do práce a pravidelne počas trvania pracovného pomeru poučení o dodržiavaní predpisov o bezpečnosti pri práci, s prihliadnutím na špecifickosť organizácie, rovnako ako aj o predpisoch o požiarnej ochrane.
Počas výkonu prác , na pracoviskách s viacerými pracovníkmi, je poverený jeden pracovník funkciou technika, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, zabezpečuje kontakt s povereným pracovníkom odberateľa a dodávateľom. Uvedený pracovník koordinuje práce a disponuje mimoriadnou zásobou materiálu a dezinfekčnými prostriedkami.


Minimálne trikrát týždenne sú uskutočňované kontroly pracovísk, a to z hľadiska dodržiavania postupov upratovania, technológie, dôslednosti prác a dodržiavania a využívania pracovného času, ale aj správneho použitia čistiacich prostriedkov.


Operatívne odstráňovanie prípadných nedostatkov v postupoch, prípadne v kvalite práce, ako aj iných závad rieši firma priamym kontaktom s povereným zástupcom odberateľa.


Pre pracovníkov zabezpečuje firma pracovné odevy s firemným označením a všetky potrebné pracovné pomôcky.
Firma je poistená zo zodpovednosti za vzniknuté škody spôsobené svojimi zamestnancami.


V prípade, ak zamestnávate vlastných pracovníkov na upratovacie práce, môžeme týchto, podľa Vašej požiadavky prijať do pracovného pomeru v našej organizácii.